Kiểu dáng công nghiệp

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ Các tài liệu khách hàng cần cung cấp: – Tờ khai đăng ký KDCN (Mỗi KD 02 bản) – Mẫu KDCN; – Giấy ủy quyền theo mẫu. 2. GIA HẠN Các tài liệu khách hàng cần cung cấp: – Tờ khai gia hạn văn bằng KDCN (Mỗi VB 02 bản)

Tư vấn trực tuyến